Generalforsamling 24.01.2022

Flot opbakning til årets generalforsamling

Gode diskussioner mellem medlemmerne fint styret af Rene Stenberg Olsen som dirigent. Årsberetninger blev fremlagt af de forskellige afdelinger. Regnskabet blev fremlagt af Lone Nielsen. Ny formand blev Kim Roesdahl Petersen, Martin Hansen blev  valgt som sekretær, Rene Stenberg Olsen og Alfred Sørensen genvalgt som suppleanter og Finn tiltrådte som revisor. 

Stort tillykke til Poul Bruun som årets HIF’er.

Se årsberetningerne fra HIF udvalgene

Tak til Svend Anker Iversen for de fine billeder

Referat fra Generalforsamling i HIF den 24.1.2022

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Rene Stenberg Olsen som dirigent  – dette blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Dirigenten gennemgik, hvorvidt der var indkaldt rettidigt og korrekt til generalforsamlingen – hvilket var tilfældet – hvorefter den egentlige generalforsamling kunne begynde.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 

Formanden Claes Overgaard gjorde en kort overordnet status over året uden at gå for meget i detaljer. 2021 har igen været præget af Corona, hvilket også har bevirket et lavere aktivitetsniveau på bestyrelses plan.

3. Beretning fra udvalgene 

A. Atletik 

Heidi Colstrup fremlagde atletiks beretning ud fra en rigtig fin power point præsentation – trods corona har der i atletikafdelingen været stor aktivitet både på træningsbanen og til diverse stævner ligesom adskillige unge atleter er udtaget til landshold og landsholdssamlinger. Dette kunne ikke lade sig gøre uden en række dedikerede trænere, som skaber de gode rammer for atleterne.

B. Motion / triatlon C. 

Kim Roesdahl Petersen fremlagde Motion og Triatlons beretning – der har generelt været god tilslutning til træningsaftenerne. Deltagelse i løb har været mere begrænset end tidligere år. Et af højdepunkterne var deltagelse i stafet 2020, hvor klubben fint viste sig frem ved ceremonien i Haderslev samt på de afsluttende etaper til Åbenrå. For andet år tilbydes svømmeundervisning den første time om søndagen – det er der en del der benytter sig af og dette er noget, der vil fortsætte. Walk hold der blev startet op er stille lukket ned igen, idet tovholderne har meldt fra.

Vikings XL 

Claes Overgaard fremlagde beretning fra Vikling XL – de løber primært i Damparken om tirsdagen og i Vesterskoven søndag formiddag

4. Forelæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse 

Regnskabet blev fremlagt og efter enkelte spørgsmål fra de tilstedeværende godkendt – revisor har også haft det til godkendelse og fundet det i orden. Da vi i starten af 2021 har givet klubtrøjer til alle daværende medlemmer var der budgetteret med et underskud for 2021 – dette blev dog mindre end budgetteret.

5. Forelæggelse af budget for 2022 samt fastsættelse af kontingenter 

Budget for 2022 blev fremlagt og forklaret – det er primært driftsbudget for Motion og atletik samt fællesudgifter – Der er ikke taget højde for et evt. Vesterskovsløb. Der er budgetteret med et mindre underskud – men klubbens formue er god, så det har ikke nogen umiddelbar betydning.

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var kommet et forslag ind til diskussion 

Vil klubben yde tilskud til atleter der er udtaget til landshold og evt. deres træner hvis vedkommende skal med på samlinger og træninglejre?

Vil HIF arbejde frem mod at blive en eliteklub?

Emnerne blev diskuteret frem og tilbage i en god tone – der var mange spørgsmål fra de tilstedeværende. Der kunne ikke drages en endelig konklusion, da der først skal undersøgens hvilke krav/indtægter der stilles til klubben.Bestyrelsen fik til opgave at se på muligheder og komme frem med en plan for udvikling til evt. senere godkendelse.

7. Valg til bestyrelse: 

A. Formand (lige år) – Claes Overgaard – modtager ikke genvalg 

Kim Roesdahl Petersen havde tilkendegivet at han ville tage posten, såfremt der ikke var andre i forsamlingen som havde andre kandidater eller selv ville stille op. Det var der ikke, så Kim Roesdahl Petersen er valgt til ny formand for den næste periode.

B. Kasserer (ulige år) – ikke på valg 

C. Sekretær (ulige år) – Karsten Højland – vil gerne træde ud 

Martin Hansen tilbød at tage posten og blev valgt ind.

D. 2 suppleanter – på valg Rene Stenberg Olsen og Alfred Sørensen 

Både Rene Stenberg Olsen og Alfred Sørensen modtog genvalg på posterne

8. Valg af 2 revisorer (en hvert år) – 1. revisor på valg 

Finn Sander tiltrådte som revisor – det skal afklares om Poul Bruun som desværre ikke kunne være tilstede også ønsker at fortsætte.

9. Valg af kontingent-kasserer (lige år)– Michael Kildahl ønsker ikke genvalg 

Da opgaven som kontigent/medlemskasser grundet overgang til Conventus anses som en efterhånden mindre opgave som muligvis kunne varetages af klubbens kasserer vil bestyrelsen se på, om dette kræver vedtægtsændringer.

10. Eventuelt 

A. Webmaster 

Martin Hansen, der har påtaget sig sekretær posten, har også påtaget sig posten som webmaster. Kombinationen sekretær/webmaster er en god kombination

B. Årets HIF’er

Årets HIF’er blev Poul Bruun med begrundelse i det store arbejde, han har ydet i forbindelse med Stafet 2020

C. HIF 100 år

Hvordan vil klubbens jubilæum blive markeret? Dette er noget, den nye bestyrelse skal arbejde med.